DETAIL PELAYANAN

Cabang JAKARTA SELATAN

 

Nama Cabang CENDRAWASIH JAKARTA SELATAN
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur 07.00 – 13.00
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
c EKG Ya
d USG Ya (dengan perjanjian)
f Treadmill Ya (dengan perjanjian)
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter

Senin – Jum’at 08.00 – 14.00

Sabtu 08.00 – 13.00

j Audiometri Ya
k Spirometri Ya
l lain – lain
Rapid Test

Senin – Jum’at 07.00 – 19.00

Sabtu 07.00 – 17.00

Minggu 08.00 – 11.00

Swab PCR

Senin – Sabtu 08.00 – 10.00

(dengan perjanjian)

Cabang BOGOR
Nama Cabang BOGOR
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
– Senin – Jumat 07.00 – 15.00
– Sabtu 07.00 – 13.00
c EKG Ya
d USG Tidak
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 08.00 – 13.00
j Audiometri Tidak
k Spirometri Tidak
l lain – lain
Cabang UTAMA SEMARANG (Indraprasta)
Nama Cabang INDRAPRASTA
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur 07.00 – 13.00
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
c EKG Ya
d USG Ya, Dengan Perjanjian
f Treadmill Ya
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter Senin – Jumat 07.00-21.00
Sabtu 07.00-18.00
j Audiometri Ya
k Spirometri Ya
l lain – lain Klinik Spesialis
Klinik Gigi
Cabang Semarang DR CIPTO
Nama Cabang CIPTO
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Tidak
c EKG Ya
d USG Tidak
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 09.00-13.00
j Audiometri Tidak
k Spirometri Tidak
l lain – lain
Cabang Semarang SETIABUDI
Nama Cabang SETIABUDI
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur 07.00 – 13.00
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
c EKG Ya
d USG Ya (Dengan Perjanjian)
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 09.00-13.00
j Audiometri Tidak
k Spirometri Tidak
l lain – lain
Cabang KUDUS
Nama Cabang KUDUS
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
c EKG Ya
d USG Ya, Dengan Perjanjian
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter
– Senin – Jumat 09.00 – 15.00
– Sabtu 09.00 – 13.00
j Audiometri Ya
k Spirometri Tidak
l lain – lain
Cabang PEMALANG
Nama Cabang PEMALANG
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 07.00-21.00
Sabtu 07.00-18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Tidak
c EKG Tidak
d USG Tidak
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter Ya
– Senin – Jumat 08.00 – 14.00
– Sabtu 08.00 – 13.00
j Audiometri Tidak
k Spirometri Tidak
l lain – lain
Cabang TEGAL
Nama Cabang TEGAL
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi 08.00-16.00
c EKG Ya
d USG Ya(dirujuk)
f Treadmill Ya(dirujuk)
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 09.00-13.00
j Audiometri Ya(dirujuk)
k Spirometri Ya(dirujuk)
l lain – lain
Cabang PEKALONGAN
Nama Cabang PEKALONGAN
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur 07.00 – 13.00
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
c EKG Ya
d USG Ya, Dengan Perjanjian
f Treadmill Ya
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 09.00 – 13.00
j Audiometri Ya
k Spirometri Ya
l lain – lain
Cabang PURWOKERTO
Nama Cabang PURWOKERTO
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
c EKG Ya
d USG Ya, Dengan Perjanjian
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 08.00 – 12.00
j Audiometri Ya, Dengan Perjanjian
k Spirometri Tidak
l lain – lain
Kantor Pelayanan WATES
Nama Cabang WATES
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Tidak
c EKG Ya
d USG Tidak
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter Tidak
j Audiometri Tidak
k Spirometri Tidak
l lain – lain
Kantor Pelayanan BANTUL
Nama Cabang BANTUL
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 07.00 – 21.00
Sabtu 07.00 – 18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Tidak
c EKG Ya
d USG Tidak
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 08.00-13.00
j Audiometri Tidak
k Spirometri Tidak
l lain – lain
Cabang UTAMA YOGYAKARTA
Nama Cabang YOGYAKARTA
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur 07.00 – 13.00
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
c EKG Ya
d USG Ya, Dengan Perjanjian
f Treadmill Ya, Dengan Perjanjian
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter Senin – Jumat 09.00-16.00. Sabtu 09.00-14.00
j Audiometri Ya
k Spirometri Ya
l lain – lain
Cabang MAGELANG
Nama Cabang MAGELANG
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi 07.00-15.00
c EKG Ya
d USG Ya, Dengan Perjanjian
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 10.00 – 13.00
j Audiometri Tidak
k Spirometri Tidak
l lain – lain
Cabang SOLO
Nama Cabang SOLO
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 17.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
c EKG Ya
d USG Tidak
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 08.00-14.00
j Audiometri Ya
k Spirometri Tidak
l lain – lain
Cabang SURABAYA
Nama Cabang SURABAYA
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 06.00 – 21.00
Sabtu 06.00 – 18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
c EKG Ya
d USG Ya, Dengan Perjanjian
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 07.00-14.00
j Audiometri Ya
k Spirometri Ya
l lain – lain
Cabang JAYAPURA
Nama Cabang JAYAPURA
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 07.00 – 21.00
Sabtu 07.00 – 18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
c EKG Ya
d USG Ya, Dengan Perjanjian
f Treadmill Ya
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 09.00 – 12.00
j Audiometri Ya
k Spirometri Ya
l lain – lain
Cabang MERAUKE
Nama Cabang MERAUKE
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 07.00 – 21.00
Sabtu 07.00 – 21.00
Minggu / Libur 17.00 – 21.00
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Ya
c EKG Ya
d USG Ya
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter 15.00 – 17.00
j Audiometri Tidak
k Spirometri Tidak
l lain – lain
Cabang DEMAK
Nama Cabang DEMAK
Jam Pelayanan
Senin – Jumat 07.00-20.00
Sabtu 07.00-18.00
Minggu / Libur Tutup
Jenis Layanan
a Laboratorium Klinik Ya
b Radiologi Tidak
c EKG Ya
d USG Tidak
f Treadmill Tidak
g Pap Smear Ya
h LCM Ya
i Praktek Dokter Tidak
j Audiometri Tidak
k Spirometri Tidak
l lain – lain